top of page

Algemene voorwaarden K.DesignJewelry unike juwelen

E-mail: Info@sjiekuniek.com

Website: www.sjiekuniek.com

 

Definities

 • K.DesignJewelry:  K.DesignJewelry, gevestigd te Hamont-Achel onder KvK nr. BE0681.580.693

 • Klant: degene met zie K.DesignJewelry een overeenkomst is aangegaan.

 • Partijen: K.DesignJewelry en klant samen.

 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens K.DesignJewelry.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derde uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die K.DesignJewerly hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die K.DesignJewelry hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan K.DesignJewelry te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die K.DesignJewelry niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Betalingen en betalingstermijn

 1.  K.DesignJewerly mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat K.DesignJewerly de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. K.DesignJewerly behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is K.DesignJewerly gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan K.DesignJewerly.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag K.DesignJewerly zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van K.DesignJewerly op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door K.DesignJewerly, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan K.DesignJewerly te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is K.DesignJewerly gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. K.DesignJewerly roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan K.DesignJewerly, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of brengen van de productenkomen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dan:

 • het product niet is gebruikt/ gedragen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 • het terug gestuurd wordt in de originele verpakking

 • de retour kosten voor de rekening zijn van de klant

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digital inhoud via internet gaat afnemen

2.De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@sjiekuniek.com , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van K.DesignJewerly , www.sjiekuniek.com, kan worden gedownload.

3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan K.DesignJewerly, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Bezorgkosten

 1. Verzending binnen België en Nederland zijn gratis vanaf een bestelling  van100 euro.

 2. Bestellingen onder 100 euro komt er €5 verzenkosten bij voor de consument.

Retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de bolledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. K.DesignJewerly kan een beroep doen op wijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zicht houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van K.DesignJewerly heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan K.DesignJewerly.

 3. K.DesignJewerly is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan K.DesignJewerly te verrekenen met een vordering op K.DesignJewerly.

Eigendomsvoorbehoud

 1. K.DesignJewerly blijft eigenaard van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van K.DesignJewerly op grond van wat voor met K.DesignJewerly gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan K.DesignJewerly zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien K.DesignJewerly een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft K.DesignJewerly het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij K.DesignJewerly, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft K.DesignJewerly het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan K.DesignJewerly kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door K.DesignJewerly opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van K.DesignJewerly.

 3. Overschrijdingen van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij K.DesignJewerly niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant bij bestellingen onder 100 euro, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen,  hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan K.DesignJewerly niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan K.DesignJewerly, bij gebreke waarvan K.DesignJewerly niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant omen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Het ruilen van gekocht artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking

 • Het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en gedragen producten kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart K.DesignJewerly tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door K.DesignJewerly geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door K.DesignJewerly geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant K.DesignJewerly daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen K.DesignJewerly uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat K.DesignJewerly in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dan K.DesignJewerly gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verricht dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan K.DesignJewerly.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling K.DesignJewerly ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als K.DesignJewerly een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hun hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan K.DesignJewerly verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid K.DesignJewerly

 1. K.DesignJewerly is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien K.DesignJewerly aansprakelijk is voor enige schade, is het slecht aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. K.DesignJewerly is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. indien K.DesignJewerly aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slecht bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schade vergoeding van K.DesignJewerly vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer K.DesignJewerly toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door K.DesignJewerly niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat K.DesignJewerly in verzuim is.

 3. K.DesignJewerly  heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien K.DesignJewerly kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede groen geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situaties worden ook – doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog,  opstand, rellen, natuurrampen, ect.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor K.DesignJewerly 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat K.DesignJewerly er weer aan kan voldoen.

 3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 4. K.DesignJewerly is een overmacht situatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het al gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijzigen van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Overgang van recht

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen wonder de voorafgaande schriftelijke instemming van K.DesignJewerly.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goedrenrechtelijke werking zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat K.DesignJewerly bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

 2. De Belgische rechter in het arrondissement waar K.DesignJewerly is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen spertijden, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft

Opgesteld op 15 augustus 2022.

bottom of page